فرم درخواست اخذ نمایندگی

Representation application form


در صورت تمایل به اخذ نمایندگی از شرکت چینی بهداشتی رز فرم زیر را تکمیل بفرمایید
If you want to be a representative of the Rose sanitary ware, fill out the form below

بارگذاری تصویر یکی از کارت های شناسایی به منظور تایید اطلاعات ثبت شده می باشد
Uploading an image is one of the identification cards to confirm the registered information

مشخصات فردی متقاضی
Personal Information
نام / Name
نام خانوادگی / Last Name
نام پدر / Father's Name
کد پستی / Postal Code
محل صدور / Place of Issue
کد ملی / National Code
پست الکترونیکی / Email
تلفن همراه / Mobile
تلفن / Phone
شهر / City
استان / State
کشور / Country
آدرس / Address
مشخصات فروشگاه
Store Information
موقعیت مکانی / Location
متراژ / Area
نوع مالکیت / Type of ownership
کدپستی / Postal Code
فاکس / Fax
تلفن / Phone
شهر / City
استان / State
کشور / Country
آدرس / Address
مشخصات انبار
Warehouse Information
موقعیت مکانی / Location
متراژ / Area
نوع مالکیت / Type of ownership
کدپستی / Postal Code
فاکس / Fax
تلفن / Phone
شهر / City
استان / State
کشور / Country
آدرس / Address
پیش بینی مبلغ ریالی خرید ماهانه
Monthly purchase forecast in Rials
در حال حاضر با کدامیک از کارخانجات تولید سرامیک همکاری دارید؟
Which ceramic factories do you currently work with?
مختصری از فعالیت خود را در صنعت چینی بهداشتی (کاشی و سرامیک) بنویسید
Write a brief description of your activity in the sanitary ware (tile and ceramic) industry
تصویر کارت شناسایی
ID card image
(فرمت فایل jpg ) :